ประวัติความเป็นมา


             

   

            หนังสือเป็นดั่งอาหารสมองและอาหารใจที่สำคัญสำหรับเด็กๆ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบ่มเพาะให้เด็กเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่ดี ทั้งกาย ใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา นอกจากนี้ยังส่งเสริมจินตนาการ ช่วยกล่อมเกลาจิตใจเด็กให้ละเมียดละไม ละเอียดอ่อน  เป็นตัวเชื่อมความรัก ความผูกพัน ความอบอุ่นและโยงใยสายสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

            เนื่องด้วยหนังสือมีความสำคัญดังที่กล่าวมา สำนักพิมพ์บ้านแปลน จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์หนังสือและสื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ สำหรับเด็กวัย 0-12 ปี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม ให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยและวิถีชีวิตไทยในปัจจุบัน